Dziś otwarte: 9:00 - 18:00
umów jazdę testową
umów wizytę serwisową
Warszawa Wola
2022.02.09
Konkurs fotograficzny - zakochani w Lexusie

Ogłaszamy walentynkowy konkurs fotograficzny „Zakochani w Lexusie”.  

W związku ze zbliżającym się Dniem Zakochanych ogłaszamy konkurs na najlepszą fotografię przedstawiająca Twojego Lexusa.
Dla autorów trzech najlepszych fotografii przygotowaliśmy nasz firmowy zestaw gadżetów i czekoladek.
Prosimy o publikowanie Waszych zdjęć w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku:
https://www.facebook.com/LexusWarszawaWola/
Jedna osoba może opublikować tylko jedną fotografię.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się zaraz po zakończeniu konkursu tj. w dniu 15.02.2022.

 

 

Regulamin konkursu "Zakochani w Lexusie" 


I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Lexus Warszawa Wola ul. Połczyńska 32, 01-377 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 525-22-61-406 oraz numerem REGON: 015337110 (dalej „Organizator”).
 2. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na profilu Lexus Warszawa Wola na portalu Facebook.
 3. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Celem Konkursu jest propagowanie profilu działalności Organizatora.

II. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać od 9 lutego do 14 lutego 2022 r. 
 2. Osoby spełniające wymogi formalne Konkursu mogą zgłosić chęć udziału do dnia 14 luty 2022 r. poprzez publikację swojego autorstwa jednego zdjęcia w komentarzu pod postem dotyczącym ww. konkursu w dowolnym formacie, przedstawiającego Lexusa, którego autor jest właścicielem lub współwłaścicielem i które nie zawiera widocznego numeru rejestracyjnego oraz numeru vin.

III. ZASADY UDZIAŁU

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki [dalej: „Uczestnik”]:
  • posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  • w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w Regulaminie.
  • wyraziła na dalsze publikowanie zdjęcia biorącego udział w konkursie na profilu w serwisie Facebook i Instagram przez firmę Lexus Warszawa-Wola Sp. z o.o.
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19 z późn. zm.).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na  opublikowaniu zdjęcia pod postem dotyczącym ww. konkursu na portalu Facebook auta marki Lexus stanowiącego własność lub współwłasność autora.
 5. Czas przesłania zgłoszenia do konkursu jest rejestrowany przez firmę Lexus Warszawa Wola.
 6. Treść zgłoszenia może zawierać dowolny opis w języku polskim, ale nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika zadania konkursowego. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie będą kasowane przez Organizatora ze skrzynki e-mail i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.
 9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składająca się z 3 osób, która wybierze Zwycięzcę Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
 10. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, biznesowe zastosowanie oraz użyteczność marketingową.
 11. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni (z imienia i nazwiska) w dniu 15.02.2022 r. tj. w kolejnym poście dotyczącym konkursu na profilu Facebook Lexus Warszawa Wola 
 12. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1, rozdziału II, spełniające warunki Regulaminu.

V. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów oraz słodkości, które ufundowała firma Lexus Warszawa Wola i których wartość nie przekracza kwoty 200 zł brutto. Należny podatek od wygranej pokrywa organizator konkursu.
 2. Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na profilu firmowym Lexus Warszawa Wola w serwisie Facebook przesłać wiadomość na adres e-mail: konkurs@lexuswarszawa-wola.pl, a w wiadomości zawrzeć dane niezbędne do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
 4. Nagroda zostanie wydana Laureatom konkursu wysyłkowo, co zostanie potwierdzone w korespondencji odnośnie Nagrody.
 5. Laureat Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, innym towarze lub innej usłudze.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia i słów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem profilu firmowego LinkedIn, tworzenie kampanii marketingowej z udziałem Laureata.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia i treści opisu zgłoszenia Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego objętego zgłoszeniem konkursowym, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
 4. Organizator nabywa możliwość rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych zgłoszeń konkursowych.

VII. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego (fotografia przedstawiająca imprezę integracyjną) do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu wykonania obowiązków wobec Uczestników Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi – konieczność wykonania zobowiązania wobec tych osób wynikających z wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia Konkursu i wręczenia nagrody. Dane Uczestników mogą być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału Uczestników w Konkursie. W tym celu dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych będzie mogą domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, mogą żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie w jakim ich dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, przysługiwać im będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim przypadku Organizator może dalej przetwarzać dane jedynie w razie istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań z nim związanych.

jazda testowa
zapisz się