Dziś otwarte: 9:00 - 18:00
umów jazdę testową
umów wizytę serwisową
Warszawa Wola
2023.06.13
Konkurs

 KONKURS

Aby wziąć udział w konkursie :
•    Obserwuj nasz profil na FB i IG
•    Napisz w komentarzu na FB, który kolor zadebiutował w gamie Lexusa w modelu RZ oraz podaj jego nazwę

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca do 23:59.
Spośród wszystkich poprawnych komentarzy zostaną wylosowane 2 osoby.
Do wygrania 2 podwójne bilety na wydarzenie Dżentelmeni Polskiej Piosenki, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 19:30 w Teatrze Roma.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu konkursu tj. w dniu 22 czerwca.

 

 

Regulamin konkursu


I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Lexus Warszawa Wola ul. Połczyńska 32, 01-377 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 525-22-61-406 oraz numerem REGON: 015337110 (dalej „Organizator”).
 2. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na profilu Lexus Warszawa Wola na portalu Facebook.
 3. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Celem Konkursu jest propagowanie profilu działalności Organizatora.

II. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać do 21 czerwca 2023 r. 
 2. Osoby spełniające wymogi formalne Konkursu mogą zgłosić chęć udziału do dnia 21 czerwca 2023 r. poprzez publikację komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod postem dotyczącym ww. konkursu.

III. ZASADY UDZIAŁU

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki [dalej: „Uczestnik”]:
  • posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  • w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego Uczestnika Nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 3. Zadanie konkursowe polega na  opublikowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem dotyczącym ww. konkursu na portalu Facebook
 4. Czas przesłania zgłoszenia do konkursu jest rejestrowany przez firmę Lexus Warszawa Wola.
 5. Treść zgłoszenia może zawierać dowolny opis w języku polskim, ale nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni (z imienia i nazwiska) w dniu 15.02.2022 r. tj. w kolejnym poście dotyczącym konkursu na profilu Facebook Lexus Warszawa Wola 
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1, rozdziału II, spełniające warunki Regulaminu.
 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową, składająca się z 3 osób, która wybierze Zwycięzcę Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

V. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są bilety do teatru, które ufundowała firma Lexus Warszawa Wola i których wartość nie przekracza kwoty 200 zł brutto. Należny podatek od wygranej pokrywa organizator konkursu.
 2. Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na profilu firmowym Lexus Warszawa Wola w serwisie Facebook przesłać wiadomość na adres e-mail: konkurs@lexuswarszawa-wola.pl, a w wiadomości zawrzeć dane niezbędne do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
 4. Nagroda zostanie wydana Laureatom konkursu wysyłkowo, co zostanie potwierdzone w korespondencji odnośnie Nagrody.
 5. Laureat Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, innym towarze lub innej usłudze.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego (odpowiedź na pytanie konkursowe) do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu wykonania obowiązków wobec Uczestników Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi – konieczność wykonania zobowiązania wobec tych osób wynikających z wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia Konkursu i wręczenia nagrody. Dane Uczestników mogą być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału Uczestników w Konkursie. W tym celu dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych będzie mogą domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, mogą żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie w jakim ich dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, przysługiwać im będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim przypadku Organizator może dalej przetwarzać dane jedynie w razie istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie na każdym etapie trwania konkursu.

VII.  REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy i zgłaszający winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna by przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2023 r. i obowiązuje do 31.08.2023 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo da siedziby Organizatora.
jazda testowa
zapisz się